วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

สุขศึกษา คือ

สุขศึกษาคือ

การสร้างโอกาสเพื่อการเรียนรู้ โดยอาศัยรูปแบบต่างๆ ของการสื่อสาร ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อยกระดับ ความแตกฉานด้านสุขภาพ รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนา ทักษะชีวิต ซึ่งส่งผลเกื้อหนุนสุขภาพของชุมชน และปัจเจกบุคคล
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น วิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น วิธีผูกมิตร ความหมายและองค์ประกอบขงอนามัยการเจริญพันธุ์ วิธีดูแลอนามัยทางเพศของวัยรุ่น ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ วิธีการใช้ยาและยาสมุนไพรไทย ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ภาวะโภชนาการของตนเอง ปัญหาทุพโภชนาการ ธงโภชนาการ ความหมายของข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ อาหาร ความหมาย ความสำคัญและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการจัดการกับอารมณ์ ความเครียดและการฝึกจิต วิธีการวางแผนและการจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ ความหมายและประเภทของความรุนแรงสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น รวมไปถึงปัจจัย และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อา่หารหลัก5หมู่

                                    อาหารหลัก 5 หมู่              

อาหารจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง   อาหารแบ่งออกเป็น ห้า 5หมู่
หมู่ที่ หนึ่ง 1 ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้ง ซึ่งจะช่วยให้ร่างกาย เจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
หมู่ที่ สอง2 ได้แก่ ข้าว แป้ง เผือก มัน น้ำตาล ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต เพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย
หมู่ที่ สาม3 เรียกว่า พืชผักต่างๆ ให้สารอาหารวิตามินและแร่ธาตุเพื่อเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ปกติ
หมู่ที่ สี่4 เรียกว่า ผลไม้ต่างๆ ให้สารอาหารและประโยชน์เหมือนหมู่ที่สาม
หมู่ที่ ห้า5 เรียกว่า น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ ให้สารอาหารไขมันเพื่อให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

หลักการบริโภคอาหารที่ดี  1.     กินอาหารธรรมชาติเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะร่างกายต้องการสารอาหารที่บริสุทธิ์ปราศจากการปรุงแต่ง
  2.    กินอาหารที่ไม่ขักสี เช่นข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท เนื่องจากข้าวซ้อมมือมีเส้นใยสูง อีกทั้งยังมีสารอาหรอีกหลายชนิด เช่น วิตามิน B
  3.     กินอาหารที่มีเส้นใย ผลไม้และ ผักสด เนื่องจากเส้นใยมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ช่วยให้ไม่อ้วน ถ่ายคล่อง ลดระดับไขมันในเลื่อด เป็นต้น อาหารที่มีเส้นใยสูง ได้แก่ ข้วกล้อง ผัก ผลไม้ บางชนิด เช่น ฝรั่ง มะม่วง มะขาม เป็นต้น ส่วนผักสด และ ผลไม้นั้น การกินผักสด ทำให้ได้วิตามิน และเอมไซด์ ส่วนผลไม้ นั้นให้วิตามิน และแร่ธาตุ                                                                                                                               
  4.   กินอาหารเนื้อสัตว์น้อยที่สุด หรือไม่กินเลย เนื่องจากเนื้อสัตว์ มักมียาปฏิชีวนะ สเตรียรอยด์ ตกค้างอยู่ ซึ่งจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงได้ นอกจากนี้ ร่างกายของมนุษย์ ไม่เหมาะกันการกินเนื้อสัตว์ เนื่องจากลำไส้ของมนุษย์ยาวกว่าสัตว์กินเนื้อ ถึง 20 เท่า ทำให้เนื้ออยู่ในลำไส้เป็นเวลานาน   จนอาหารเน่า ทำให้เกิดการแพร่กระจายของแบคทีเรีย อีกทั้งการย่อยเนื้อต้องใช้พลังงานมาก

  5. เน้นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เพาะถั่งเหลืองประกอบด้วยโปรตีนจากพืชและไฟโตอีสโตรเจน

สุขศึกษาพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา